Marques|Vedella del Gironès

El 80% dels vedells sacrificats a Frigorífics Cornellà, S.A.U. estan controlats sota marques certificades com ara MARCA Q de Qualitat Alimentària de la Generalitat de Catalunya, Vedella del Gironès i la de Boví Selecta de Frigorífics Cornella, com a marca pròpia. La nostra empresa està autoritzada per al sacrifici de vedells menors de 12 mesos d’edat i anolls de fins a 24 mesos d’edat, a més de vedells i vedelles, engreixats, bous, vaques i toros.

REQUISITS FACULTATIUS


Cria i producció

- L’edat màxima d’entrada d’animals a aquesta certificació és de 2 mesos
- Els animals es troben en fase de lactació.
- Alimentació amb un mínim de cereals del 45%, tortó d'oleaginoses i lleguminoses 5% , com a minim durant l'etapa de creixement i engreix.
- Criança a les comarques de Girona mínim 6 darrers mesos.

Sacrifici i preparació de la carn

- L’edat de sacrifici d’animals emparats per la marca Vedella del Gironès estarà per sota dels 12 mesos de vida
- La descàrrega a l’escorxador tindrà lloc el mateix dia del sacrifici i a l’hora convinguda amb el responsable de la instal·lació.
- El sacrifici es realitza de forma separada de la resta de lots, no practicant-se el sacrifici simultani amb bestiar no emparat pel distintiu de qualitat.


Especejament


Durant l’especejament, l’etiqueta contindrà la informació següent (a part de l’etiquetatge obligatori):

- Nom de l’etiquetador
- Marca
- Mencions
- Nom de l’entitat de certificació
- Data de naixement
- Classificació de la canal
- Sexe
- Raça.

Mencions

Vedella engreixada a les comarques gironines durant un mínim de 6 mesos, amb una alimentació basada en un mínim de 45% de cereals i sacrificada a l’edat màxima de 12 mesos.
Logotip Vedella del Gironès
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat