Marques|Vedella Marca Q

Cria i producció

Els animals aptes per a la producció de carn de vedella amb la Marca Q han de procedir de races d’aptituds càrniques i dels encreuaments. Queden expressament a part de la marca les races pures d’aptituds lleteres.
Els animals destinats a produir carn emparada sota la Marca Q només poden ser engreixades en explotacions inscrites al Registre d’Adjudicataris de la Marca Q. Seran explotacions exclusives per a animals emparats sota aquesta denominació.

En un temps màxim d’1 mes des de l’entrada dels animals a l’explotació, aquests seran marcats de manera individual amb un cròtal de control numerat.
L'edat màxima d'entrada dels animals a la certificació és de 2 mesos.
La densitat animal per els mascles és com a mínim de 4 m2/animal i per les femelles de 3 m2/animal ,com a mínim durant els últims 6 mesos.

Es diferencien les etapes següents:

- Etapa de lactància: Els animals de menys de 60 o 80 dies prendran lactoreemplaçants, a més de pinso d’iniciació i de palla ad libitum
- Etapa de creixement: S’inicia als 60-80 dies i finalitza 2 mesos abans del sacrifici
- Etapa d’engreix: Comença al final de l’etapa de creixement i finalitza amb el sacrifici. En cap cas no superarà els 12 mesos d’edat.

El pinso destinat a l’alimentació dels vedells emparats amb la Marca Q durant l’etapa de creixement i d’engreix, tindrà els següents ingredients:

- Mínim de cereals: 50%
- Mínim de productes vegetals rics en fibra: 10%
- Mínim de tortó d’oleaginoses: 5%
- Mínim de lleguminoses: 5%
- Màxim de greix vegetal afegit: 3%

Sacrifici i preparació de la carn

L’edat de sacrifici d’aquests animals està compresa entre 8 i 12 mesos

El sacrifici es realitza de manera separada de la resta de lots; és a dir, que no es farà el sacrifici d’animals emparats sota la Marca simultàniament amb animals que no hi estiguin.

A la sortida, tots els animals i la documentació que els acompanyi hauran de portar el distintiu de la Marca Q.

Característiques:

- Pes mínim dels mascles: 180 kg
- Pes mínim de les femelles: 160 kg
- Classificacions admeses per conformació: E, U, R
- Classificacions excloses per cobertura de greix: 1 i 5

No es congela carn provinent de les canals amparades pel distintiu de qualitat.
L'oreig de les canals es realitza durant un període mínim de 24 hores.
La maduració de les canals és com a mínim de 4 dies.
Marca Q de Qualitat alimentària
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat