Empresa|Política de qualitat, medi ambient i PRL

QUALITAT

A Frigorífics Cornellà, S.A.U. treballem per garantir la millor qualitat en els nostres productes. Es mantenen els estàndards higiènics més elevats per assegurar que els nostres clients reben aliments sans i innocus en compliment de la legislació vigent. Per això tenim contractats els serveis d'un laboratori extern que analitza els productes abans de la seva comercialització.
També es promou la participació i el compromís de tot el personal per mantenir aquest sistema, tot realitzant plans de formació i de comunicació específics.


MEDI AMBIENT

Complir amb la legislació i la normativa ambiental vigent i, sempre que sigui possible, contemplar i avançar-se a les futures normatives.
Procurar no malgastar recursos naturals (aigua, electricitat...).
Portar a terme un programa de formació contínua, integrat dins dels programes de formació de tota l’empresa, encaminat a incrementar la sensibilització dels treballadors envers el medi ambient.


PREVENCIÓ DE RISCOS

Frigorífics Cornellà, S.A.U.
adquireix el compromís de reconèixer la importància de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) com a una de les prioritats dins la gestió de l'Empresa. Amb això es pretén vetllar i garantir la seguretat i la salut dels treballadors i també la millora contínua de les seves condicions de treball. Per aquest motiu es compleixen els següents punts:

• Complir amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat industrial

• Assignar i disposar dels recursos necessaris per aconseguir una gestió adequada que permeti la identificació, avaluació i control dels possibles riscos, i també la implantació de les mesures preventives necessàries

• Donar participació activa a tots els treballadors com a mesura fonamental per aconseguir una implantació efectiva i una millora de les activitats preventives, tot aconseguint alhora un clima adequat de seguretat i confiança. D’aquesta manera es fomentaran els canals necessaris d’intercanvi d’informació, de cooperació i de vigilància en relació a la prevenció de riscos laborals

• Facilitar informació i formació inicial i continuada als treballadors sobre els riscos inherents al seu lloc de treball, i també els mitjans i les mesures a adoptar per a la seva prevenció amb la finalitat de promoure i d'assegurar comportaments i hàbits de conducta segurs i positius

• Integrar els nostres clients, proveïdors, subcontractistes i visitants en la gestió de la prevenció, amb l’objectiu d’assegurar que cap de les nostres activitats no tingui algun tipus d’incidència sobre ells i a l’inrevés.
Traçabilitat boví
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat